චන්දිමාල්ගේ රාජකීය සැලෝන් එක රෝහිත රාජපක්ෂ ඇවිත් සුබ මොහොතින් විවුර්ත කරපු හැටි.Chandimal Jayasinghe

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *