මං හැමදාම රෑට නිදාගන්නකොට කල්පනා කරන්නේ මං මැරෙන දවසට මගේ ළමයත් මැරෙන්න කියලා

You might also like

Loading...