ඔහුගේ වෙන්වීම අපේ ජීවිතවල ලොකු හිඩැසක් ඇතිකළා,දියණිය සමග දිවිගෙවන නිලි මීනා කුමාරි. Meena Kumari

You might also like

Loading...