එතනදි තමයි ඔහුව මුලින්ම හමුවුනේ,ඊට පස්සේ තව ගොඩක් සිද්ධි වුණා,නයනා කුමාරි. Nayana Kumari

You might also like

Loading...