බුද්ධ ධර්මයේ වටිනාකම සහ ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කලයුතු කාලයක්, වේලාවක් තිබේද? | Mawarale Bhaddiya Thero

You might also like

Loading...