ඔහුගේ වෙන්වීම අපේ ජීවිතවල ලොකු හිඩසක් ඇතිකලා ඒ පාළුව දුක තදින්ම දැණුනා Meena Kumari

You might also like

Loading...