අනාචාරයේ යන බිරිඳක් ලැබූ සැමියෙකුට බුදුරදුන් දුන් අවවාදය සහ සසර කතාව|Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...