පින ඉවර වෙනවද? පෙර පින් මැරෙන තුරුම සැප විපාකම පමණක් ගෙන දෙනවද? | Mawarale Bhaddiya Thero

You might also like

Loading...