මේක බුදුන්ගේ දේශයයි. | අසාධාරණය වුනේ සිංහලයන්ටයි. | දෙමල වෛද්‍යවරයාගේ හෘද සාක්ෂිය

You might also like

Loading...