බිරිඳගේ වෙනසක් දුටු සැමියා දැනගත් දෙයින් ජිවෙතේම එපා වුනා.

You might also like

Loading...