පොලිස් ස්ථානයට රැගෙනවිත් සිටි පිරිසක් පරික්ෂා කිරීමට ගිය පොලිස් නිලධාරිනියන්ට සිදුවූ දේ.

You might also like

Loading...