මට ලොකු අසාධාරණයක් උණා, මම තරගයෙන් ඉවත් උණ වෙලාවෙ කට්ටියක් සතුටින් හිටියේ – Hiru Star Ashan Sanjaya

You might also like

Loading...