ඔහුගේ වෙන්වීම අපේ ජීවතවලට ලොකු හිස්තැනක් ඇති කලා .meena kumari

You might also like

Loading...