එයාගේ බිරිඳ,දරුවෝ හතරදෙනා දාලා අනියම් සම්බන්ධයක් තිබුණ කෙනා එක්ක ගිහින්. T M ජයරත්නගේ බිරිද

You might also like

Loading...