සිරසට ස්තූතියි – මෙන්න ඇත්ත – දැන් කෝ උත්තර – චන්ද්‍රිකා – සිරිසේන සිංහරාජය රැකපු හැටි මෙන්න

You might also like

Loading...