පසුගියදා තෙවැනිවරටත් මව්පදවිය ලැබූ දිල්කා සමන්මලී මෙතෙක් නොකී කතාවක් හෙළිකරයි Dilka Samanmali

You might also like

Loading...