තම රූපයට තිබූ දැඩි ඇල්ම නිසාම මාන්නයෙන් මත් වී සිටි ඇය ලැබූ අවබෝධය | Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...