තේ කර්මාන්ත ශාලාවක හාම්පුතෙකු සිය සේකයින්ට සිදුකරන ඇස් අදහාගත නොහැකි දේ.

You might also like

Loading...