ඔබට යම් කෙනෙක් වෛර කරනවානම් එය මේ ආත්මයෙන්ම අවසන් කරන්න ඔබ උපරිම කැප වෙන්න | Mawarale Bhaddiya Thero

You might also like

Loading...