තම එකම පුතු ඉදිරිපිටදීම පියෙකු සිදුකල අහස පොලව නුහුලන දේ.

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *