මට හරි ලැජ්ජා හිතුනා නිලි උදාරි වර්ණකුලසූරිය හෙලිකල අපි නොදත් කතාව මෙන්න. Udari Wanakulasooriya

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *