අතිපූජ්‍ය කොටුගොඩ ධම්මාවාස මහා නාහිමියන්ගේ ශ්‍රී දේහය පිළිබඳ ආදාහන පූජෝත්සවය

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *