ආශාවන් ඉටුකරගන්නා තුරු තණ්හාව නැමැති දැලේ පැටලි පැටලී දුක් විඳින අපි|Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *