බයිබලය මත දිවූරමින් පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ හරීන්ගෙන් ආන්දෝළනාත්මක ප්‍රකාශයක් – මේක තමයි තිර පිටපත

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *