ධරණි නාට්ටියේ හැඩකාරි,සුන්දර වෙස්ටන් මනාලියක් වෙලා කරපු විවාහා මංගල චායාරූප ටික ධරනි.Dharani

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *