මිනිස්සුන්ගේ මනුස්සකම පිරිහිලා මට තරඟේ තියෙන්නේ මා එක්කමයි ඉවසීම ගැන මට සතුටුයි Kushani Sandarekha

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *