කර්මය, කර්මථල, කර්ම විපාක හරියටම දැනගන්න අනිවාර්යයෙන් මේ දේශනාව අහන්න – Galigamuwe Gnanadeepa Thero

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *