මම කියන කතා නෙවෙයි පත්තර වල යන්නේ,මට ලොකු අසාධාරණයක් වුනේ,නදීශා හේමමාලි හෙලිකල සැර කතාව nadeesha Hem

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *