“මම සතුටු වෙන්න පුලුවන් උපරිම දේත් කරපු කෙනෙක්” මේකප්,ෆේශල් ඒ දේවල්වලමයි ජීවත් වුනේ

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *