” වැල්ල ” නමින් සුපිරි මාලු වෙළදසැලක් විවෘත කළ තරුණ ගායකයාගේ කතාව…| Hashan De Silva | Wella

https://youtu.be/SEticfNwDPY

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *