මට දැන් රාගයක් උපන්නා යන්න දැන නොගැනීමෙන් දිගින් දිගට රාගය ඔස්සේ යෑම|Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *