මේ මනුස්සයාට ඔලුවේ අමාරුවක් තියෙනවා.. හරීන් සමග වලියට ගියපු ඔක්සිජන් ඇමති කිචවෙයි – වීඩියෝ

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *