දන් දෙන්න ගිහින්, අපි දන්නෙම නැතුව ලැබෙන්න තියෙන පින් අඩු වෙන හේතූන්|Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *