තාත්තට බැරි වෙච්ච දේ කරන්න ගිය මාර දූ වරු. medagoda abayathissa himi dharma deshana

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *