යකුන් පවා බියෙන් පලායන, අපට පිහිටක් ලැබෙනා තුන් සූත්‍රයට අයිති සූත්‍ර 3| Galigamuwe Gnanadeepa Thero

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *