නිවේදක යුවළක් වුණු පේෂල, පූර්ණිකා මව්පිය පදවිය ලබමින් සිගිති පුතෙකු බිහි කරයි peshala Purinika Baby

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *