“පව්කාර මූසලයො. මේ වගේ වැඩ තිරිසන්නුවත් කරන්නෑ.”

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *