රටම මවිත කරමින් නිකවැරටියේදී තරුණියකට ජීවිතය දුන් පොලිස් නිලධාරියාගේ ඔබ නොදත් කතාව මෙන්න.

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *