පෝය දවසක මට කිවුවා බෙල්ලේ වැල දාගනින් උඹට කන්න දෙන්නෙත් නෑ බොන්න දෙන්නෙත් නෑ කියලා

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *