ජීවිතේ බලාපොරොත්තු ගොඩ ගහගෙන ජීවත්වෙන්න බෑ ඔහුගෙන් මට ලැබෙන්නේ ලොකු සහයක් Anjali Liyanage

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *