වසර ගනනකට පෙර මැරුනු මම, ඒ ගෙදරම ඉපදී, මැරුනු මටම දානයක් දුන්නොත්? | Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *