එක් ආත්මයක අඟුටු මිටි පුද්ගලයෙකුව ඉපදී සිටි අපේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ | Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *