වෛද්‍ය බෙල්ලන සහ මාධ්‍යවේදියා පැටලෙයි උණුසුම් වචන හුවමාරුවක් දැන් ඔයාට දැං මං මොනවද කියන්න ඕනේ ?

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *