කාලා තියෙනවද පොල් රොටි Sandwich ? අමාරුවෙන් ගොඩ යන්න හදන අපේ කොල්ලෙක්ගේ වැඩක්.

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *