උඩ පැන පැන පන්නිපිටියේ ලොරි රියදුරාට පහර දුන්නු පොලිස් නිලධාරියා ගැන ඇහෙන වෙනස්ම කතාවක් මෙන්න. News

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *