පැවිදි වී සිවුරු පොරවා ගත් පමණින් පැරණි තුවාල හොඳ වෙන්නෙ නැහැ | Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *