ගෙදර ගිනි පිටට නොදී, පිට ගිනි ගෙදරට නොගෙන පින්වත් බිරිඳක් වීමට නම් | Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *