මගේ බිරිඳ ගැන දරුවා ගැන මට අයිතියක් නෑ! උඹට මං ජීවිතේම දීලා, මං ඔක්කම කරලා, උඹ මෙහෙම කරා කියලා මරනවා

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *