මම ප්‍රාර්ථනා කරන්නේත් මගේ දරුවා මට කලින් මැරෙන්න ඕන කියලා | පුතා අවුරුදු 4ක් හොදට ඇවිද්දා

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *