ජේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ දුක්ප්‍රාප්තිය සිහි කරන මහ සිකුරාදා දිනය අදයි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *